• (662) 657-3939
  • TH | EN
  • OUR DATA INSIGHT
 

รายงานวิเคราะห์เชิงลึกบริษัททั่วโลกของ D&B

บริการจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงลึกรายบริษัท ครอบคลุมนิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 285 ล้านบริษัทใน 214 ประเทศทั่วโลก เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบและประเมินโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจมากขึ้น 

 

บริการจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงลึกบริษัททั่วโลก

ประโยชน์ :

• ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้า
• วิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินและศักยภาพของธุรกิจ
• ตรวจสอบความน่าเชื่อถือขององค์กรและการดำเนินงาน
• ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
• ประเมินขนาดและลักษณะการประกอบธุรกิจ
• สามารถประเมินพฤติกรรมการชำระหนี้
• ยืนยันข้อมูลโครงสร้างขององค์กรและข้อมูลการจดทะเบียน
• ประเมินประวัติและประสบการณ์ของผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ
• ค้นหาพันธมิตรทางการค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่นี่

ตัวอย่างรายงาน

คลิ๊กที่นี่เพื่อซื้อรายงานข้อมูลธุรกิจ 

 

แหล่งที่มาและข้อมูลเชิงลึก

ดูทั้งหมด

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด