• (662) 657-3939
  • TH | EN
  • OUR DATA INSIGHT
 

ลดระยะทางจากลีดไปยังลูกค้า

ควบคุมจำนวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการปรับปรุงผลตอบแทนการลงทุนในการขายและการตลาดของท่าน ไม่ว่าท่านต้องการแหล่งที่มาของจุดเริ่มต้น เช่น รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ข่าวกรองทางธุรกิจสำหรับซีอาร์เอ็มของท่าน หรือวิธีการล้างและเพิ่มข้อมูลของท่าน ดีแอนด์บีจะให้มุมมองหนึ่งเดียวที่ชัดเจนในจักรวาลธุรกิจให้แก่ท่านได้

 
 

Find All Sales & Marketing Solutions

Compare Products

Hoover's Prospecting Solutions

ท่านสามารถได้รับรายการผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าในอนาคตพร้อมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ รวมถึงรายงานของบริษัท คู่แข่ง และอุตสาหกรรม

 

Hoover's

ท่านสามารถใช้ฐานข้อมูลธุรกิจทั่วโลกของเรา ค้นหาข้อมูลนิติบุคคลทั่วโลกที่ครอบคลุมมากกว่า 85 ล้านบริษัท, 100 ล้านข้อมูลการติดต่อ และ 900 ภาคอุตสาหกรรม

 

Hoover's Lead Builder

ท่านสามารถได้รับที่อยู่ในการส่งจดหมาย, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ที่ถูกตรวจสอบแล้ว ตามกลุ่มเป้าหมายที่ท่านได้กำหนดไว้

 

Global Reference Solution 

ท่านสามารถใช้ฐานข้อมูลทั่วโลกของD&B (ครอบคลุมมากกว่า 220 ล้านธุรกิจ) สำหรับพิจารณาข้อมูลเชิงลึกของการเชื่อมโยงของบริษัทต่างๆ ได้ 

  

Resources & Insights

See All